جزوات دوره های آموزشی تخصصی 
ردیف عنوان دوره های آموزشی تاریخ برگزاری مدرس دوره آموزشی
1 برنامه ریزی استراتژیک آموزشی 97/4/19 آقای مهندس آقایی
2
ارزیابی شاخص های آموزشی    
97/8/16 آقای مهندس آقایی
       
       
       
       
       
       

 

   
 
جزوات دوره های آموزشی ستاد و شرکتهای تابعه
ردیف عنوان دوره های آموزشی تاریخ برگزاری مدرس دوره آموزشی
1 استاندارد مشاغل 97/8/22 آقای مهندس دوستی