معرفي اهم  وظايف مديريت برنامه ريزي تلفيقي


امور برنامه ريزي توليد

الف ) وظايف اصلي :

1-  تهيه برنامه موازنه توليد،مصرف،واردات وصادرات فرآورده ها و اصلاحيه آن

به منظور تدوين بودجه هاي ساليانه و اصلاحيه هاي مربوطه و برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت شركت و نيز برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور ، اين مديريت در هر سال جهت تعيين خوراك و توليدات پالايشگاهها از نظر كمي و كيفي و موازنه توليد،مصرف صادرات ،واردات ميزان خوراك ارسالي به پتروشيمي و صنايع اقدام به برنامه ريزي ماهيانه و ساليانه(برنامه بودجه و اصلاحيه برنامه در نيمه سال) مي نمايد .

2- تعامل با شركتهاي پالايشي جهت:

     - بررسي خوراك پالايشگاهها

     - بررسي توليدات پالايشگاهها اعم از فرآورده هاي اصلي و ويژه

     - بررسي وضعيت تعميرات اساسي پالايشگاهها ( با توجه به نياز كشور به سوخت)

     - تهيه گزارش ماهيانه بمنظور كنترل عدم تطابق ها واتلاف كيفي ها ي هر يك از  فرآورده هاي نفتي ، تهيه گزارش تحليلي از علت / علل عدم تطابق و اتلاف كيفي موجود در فرآورده هاي شركتهاي پالايشي .

3- تخصيص خوراك به صنايع پايين دستي توسط كميته تخصيص خوراك به صنايع  و بررسي درخواست متقاضيان بخش خصوصي و برگزاري جلسات كميته تخصيص خوراك به صنايع ، همچنين تمديد مجوزهاي صادره پس از بازديد از روند اجرايي طرحهاي در حال احداث بخش خصوصي

4- مشاركت در تعيين و تدوين مشخصات فرآورده هاي اصلي و ويژه توليدي پالايشگاهها بر اساس استانداردهاي روز دنيا

5-مشاركت در مباحث تخصيص و تغيير نوع و مقدار نفت خام و ميعانات گازي تخصيص داده شده به پالايشگاهها


ب) وظايفي كه با همكاري ساير امور انجام مي پذيرد :

1- بررسي روند اجرايي پروژه هاي شركت ملي پالايش و پخش از طريق بازديدهاي دوره اي و گزارش هاي دريافتي

2- پيگيري روند خصوصي سازي (اصل 44) و اعمال حداكثر حاكميت شركت ملي پالايش و پخش در واگذاري شركتها

3- همكاري در قيمت گذاري نفت خام و  فرآورده هاي ويژه و اصلي بر مبناي كيفيت .

4-عضويت در كميته تخصيص خوراك نفت خام/ ميعانات گازي و كميته هماهنگي سوخت و خوراك

5- مشاركت در تدوين استانداردهاي ملي مؤسسه استاندارد ايران و مركز آمارايران ، و مشاركت در استاندارد سازي سوخت ، مواد نفتي و تدوين استانداردهاي ملي سوختهاي جديد.

6- كنترل و نظارت بر برنامه ريزي توزيع فرآورده هاي  نفتي يورو 4  و 5 در كلانشهرها

7- بررسي پيشنهادات ارائه شده جهت سبد سوخت كشور با توجه به ملاحظات و زير ساختهاي بخش هاي توليدات پالايشي ،‌امكانات ذخيره سازي ، توزيع و عرضه در كشور

8- بررسي و پيگيري ورود سوختهاي زيست محيطي در سبد سوخت كشور ( تركيبات اتانول  و ...)

9- تهيه و تنظيم گزارشات دوره‌اي از چگونگي روند فعاليت‌هاي شركت براي مديرعامل ، هيأت مديره و معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت و ايجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با ارگانهاي تابعه وزارت نفت


امور برنامه ريزي مصرف

1-مشاركت در تهيه و تدوين برنامه موازنه توليد،مصرف،واردات وصادرات فرآورده ها و اصلاحيه آن

به منظور تدوين بودجه هاي ساليانه و اصلاحيه هاي مربوطه و برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت شركت و نيز برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور ، اين مديريت در هر سال جهت تعيين خوراك و توليدات پالايشگاهها از نظر كمي و كيفي  و موازنه توليد،مصرف صادرات ،واردات ميزان خوراك ارسالي به پتروشيمي و صنايع اقدام به برنامه ريزي ماهيانه و ساليانه(برنامه بودجه و اصلاحيه برنامه در نيمه سال) مي نمايد . ( با همكاري امور برنامه ريزي توليد)

2- مشاركت در تخصيص خوراك به صنايع پايين دستي توسط كميته تخصيص خوراك به صنايع  و بررسي درخواست متقاضيان بخش خصوصي و برگزاري جلسات كميته تخصيص خوراك به صنايع ، همچنين تمديد مجوزهاي صادره پس از بازديد از روند اجرايي طرحهاي در حال احداث بخش خصوصي

3- همكاري در قيمت گذاري نفت خام و  فرآورده هاي ويژه و اصلي بر مبناي كيفيت .

4- تعديل قيمت فرآورده ها و بررسي طرح هدفمند نمودن يارانه ها و هماهنگي لازم با وزارت نفت

5-عضويت در كميته تخصيص خوراك نفت خام/ ميعانات گازي و كميته هماهنگي سوخت و خوراك

6- مشاركت در تدوين استانداردهاي ملي مؤسسه استاندارد ايران و مركز آمارايران ، و مشاركت در استاندارد سازي سوخت ، مواد نفتي و تدوين استانداردهاي ملي سوختهاي جديد

7- بررسي سوخت مايع ماهيانه ،‌ساليانه مراكز نيروگاهي ،‌صنايع و .... در قالب برنامه هاي كوتاه مدت و پنجساله و افق با هماهنگي شركت ملي گاز ايران و شركت ملي پخش.

8 - بررسي سوآپ ،‌ترانزيت، بانكرينگ و فروش مرزي فرآورده هاي نفتي در كشورو مطابقت با آيين نامه اجرايي قوانين مرتبط.

9 - بررسي پيشنهادات مربوط به افزايش نرخ حمل و نقل فرآورده هاي نفتي و كارمزد آن توسط شركت ملي پخش

10 -  كنترل و نظارت بر برنامه ريزي توزيع فرآورده هاي  نفتي يورو 4  و 5 در كلانشهرها

11- بررسي پيشنهادات ارائه شده جهت سبد سوخت كشور با توجه به ملاحظات و زير ساختهاي بخش هاي توليدات پالايشي ،‌امكانات ذخيره سازي ،‌پخش و عرضه در كشور

12- بررسي و پيگيري ورود سوختهاي زيست محيطي در سبد سوخت كشور ( تركيبات اتانول  و ...)

13- بررسي تحولات قيمتي و افزايش كيفي فرآورده هاي نفتي در خصوص طرح هدفمند سازي يارانه ها و ارائه راهكارهاي مناسب با توجه به متدهاي معمول در محاسبات اقتصادي كشور از جمله نرخ تورم ،‌ شاخصه هاي بانكي و ... .

14- مشاركت در استاندارد سازي سوخت ،‌مواد نفتي و  تدوين استانداردهاي ملي سوختهاي جديد.

15- تعامل با وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت در موضوعات مشترك سوخت خودروها و ساخت موتور ديزل ملي و كسب مجوزهاي لازم در اين خصوص .

16-  بررسي و تحليل تحولات بازار انرژي در منطقه و جهان

17- پيش‌بيني قيمتهاي بين‌المللي فرآورده‌هاي نفتي بر اساس قيمت نفت‌خامهاي متفاوت جهت درج در بودجه‌هاي سنواتي

18- انجام اقدامات لازم در راستاي تكاليف مقرر در قوانين بودجه‌هاي سنواتي و پنج ساله توسعه و ساير قوانين از جمله كليه بندهاي بودجه سنواتي مرتبط با شركت، اقتصاد مقاومتي، قانون اصلاح الگوي مصرف، مجوزات تهاتر و غيره

19- پايش مستمر مصرف بالاخص مصرف كنندگان عمده نيروگاهي و صنايع انرژي‌بر، واردات، صادرات، موجودي ذخاير، جايگاهها و توزيع، بنكرينگ و سوآپ فرآورده‌هاي نفتي و CNG و تهيه گزارشات كارشناسي و تحليلي و انجام اقدامات مقتضي در زمينه‌هاي مذكور

20- تدوين گزارشات تحليلي و كارشناسي در زمينه‌هاي مختلف مرتبط با فرآورده‌هاي نفتي از جمله زيست محيطي (از جمله طرح كهاب) ، عملياتي، توزيعي و غيره در حوزه‌هاي داخلي و خارجي


امور بررسيهاي مالي / اقتصادي

الف ) وظايف اصلي :

1-تهيه و تنظيم برنامه اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي در افق چشم انداز 20 ساله

2- تهيه و تنظيم برنامه پنجساله اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي

3- برنامه ريزي در زمينه اجراي طرح‌هاي حفظ ظرفيت و بهبود كيفيت فرآورده در پالايشگاه‌هاي كشور

4- برنامه ريزي در زمينه اجراي طرح‌هاي بازسازي و نوسازي تأسيسات جنبي پخش

5-برنامه‌ريزي در زمينه اجراي طرح‌هاي توسعه و بهينه سازي پالايشگاه‌ها ، ‌احداث خطوط لوله و بهينه‌سازي سيستم‌هاي توزيع موجود

6-برنامه‌ريزي در زمينه اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي پيش بيني شده در قوانين برنامه و بودجه نظير احداث پالايشگاه‌هاي جديد نفتخام و ميعانات گازي

7- برنامه‌ريزي در زمينه اجراي طرح‌هاي احداث پالايشگاه‌هاي جديد وفق سياستگذاري‌هاي وزارت نفت  

8-برنامه‌ريزي در زمينه اجراي طرح‌هاي احداث مجتمع‌هاي  بنزين سازي در پالايشگاه‌هاي كشور

9-برنامه ريزي در زمينه اجراي طرح‌هاي مطالعاتي پروژه‌هاي پايين دستي

10- برنامه ريزي در زمينه اجراي پروژه‌هاي پژوهش و فناوري، مقاوم سازي ساختمان‌ها و تأسيسات و پدافند غيرعامل در حوزه‌هاي مختلف توليد، انتقال و توزيع

11- هماهنگي با شركت‌هاي فرعي و نهائي سازي امر تهيه و تنظيم موافقت‌نامه / اصلاحيه موافقت نامه طرح‌هاي سرمايه‌اي و مبادله آنها با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست محترم جمهوري.

12- تهيه و تنظيم گزارشات بودجه سنواتي طرح‌هاي سرمايه‌اي مطابق با نيازهاي اعلام شده و جابجايي در اقلام بودجه حسب ضرورت بمنظور پرهيز از بلوكه شدن اعتبارات و تصويب مراتب در هيئت مديره و اخذ مصوبات مربوطه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و مجلس محترم شوراي اسلامي

13-تأمين اعتبارات مورد نياز جهت اجراي طرح ها/پروژه‌هاي سرمايه‌اي از طريق منابع داخلي شركت، اخذ تسهيلات از بانك‌هاي كشور، ايجاد هماهنگي‌هاي لازم بمنظور استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي ، اعطاي مشوق‌هاي پيش بيني شده در قوانين برنامه و بودجه با هدف جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و انتشار اوراق مشاركت عمومي وفق قوانين بودجه سنواتي كشور.

14- تخصيص وجوه به طرح‌هاي پروژه‌هاي در دست اجراي شركت وفق نيازهاي اعلام شده و متناسب با پيشرفت فيزيكي و  با رعايت ساير عوامل مؤثر در اين رابطه

15- تنظيم گزارشات عملكرد مواد قوانين برنامه پنجساله توسعه و بودجه‌هاي سنواتي و تکاليف قانوني مقرر و پاسخگويي در اين موارد به ديوان محاسبات كشور ، سازمان حسابرسي ، حسابرسي داخلي و ساير مراجع نظارتي

16- پيگيري روند خصوصي سازي (اصل 44 قانون اساسي) و همكاري در احصاي تصدي‌هاي حاكميتي شركت ملي پالايش و پخش بمنظور واگذاري شركتها

17- اخذ مجوزهاي لازم در زمينه‌هاي مختلف اجرا و تأمين اعتبار مورد نياز طرح‌هاي سرمايه‌اي از مراجع مختلف و در ارتباط با موضوعات مختلف

18- هماهنگي با مديريت محترم امور مالي در زمينه ها ي مختلف مالي و تلاش در جهت وسعت دامنه ارتباط در بخشهاي مختلف در نتيجه تحولات اقتصادي / اجتماعي از جمله حذف يارانه ها ،‌واگذاري ها ، ‌قيمت گذاري فرآورده ها و ...

ب)  وظايفي كه با همكاري ساير امور انجام مي پذيرد :

1- تهيه و تنظيم گزارشات دوره‌اي از چگونگي روند فعاليت‌هاي شركت براي مديرعامل ، هيأت مديره و معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت و ايجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با ارگانهاي تابعه وزارت نفت

2 - بررسي روند اجرايي پروژه‌هاي شركت ملي پالايش و پخش از طريق بازديدهاي دوره‌اي و مطالعه گزارش‌هاي دريافتي

3 - قيمت گذاري فرآورده‌هاي ويژه و اصلي بر مبناي كيفيت

4 - تعديل قيمت فرآورده‌ها و بررسي طرح هدفمند نمودن يارانه‌ها و هماهنگي‌هاي لازم با وزارت نفت و امور بين الملل در اين رابطه

5 - بررسي و تحليل تحولات بازار انرژي

6- بررسي درخواست‌هاي احداث يا خريد پالايشگاه‌هاي كوچك Mini Refineryامور بررسي و تنظيم اهداف و خط مشي ها

الف ) وظايف اصلي :

1-تهيه برنامه جامع تلفيقي طرحها و پروژه هاي شركت ملي پالايش و پخش شامل :

    -تعيين ظرفيت مورد نياز جهت ذخيره سازي فراورده هاي اصلي در انبارهاي نفت

     - بررسي و مكانيابي احداث انبارهاي جديد نفت

     - بررسي  ضرورت توسعه خطوط لوله انتقال نفت خام ، ميعانات گازي و فراورده هاي نفتي(اتصال به انبارهاي   جديد الاحداث پخش و سوخت رساني به نيروگاه ها)

     - تعيين تقدم و تاخر طرح هاي مصوب انتقال نفت خام، ميعانات گازي و فراورده هاي نفتي و ذخيره سازي فراورده ها

     - بررسي پروژه هاي احداث يا توسعه تأسيسات جنبي شركت ملي پخش(سوختگيري هواپيمايي، ساختمانهاي اداري  و مواردي از اين دست)

2- تدوين و بروزرساني اهداف ، استراتژي ها ، برنامه هاي اجرايي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت شركت در راستاي سند چشم انداز صنعت نفت

3- هماهنگي جهت تهيه و تنظيم سالانه برنامه پنج ساله صنعت پالايش و پخش و شركتهاي تابعه


ب)  وظايفي كه با همكاري ساير امور انجام مي پذيرد :

     - تهيه و تنظيم گزارشات دوره‌اي از چگونگي روند فعاليت‌هاي شركت براي مديرعامل ، هيأت مديره و معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت و ايجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با ارگانهاي تابعه وزارت نفت


مركز اطلاعات مديريت

الف ) وظايف اصلي :

- بهره گيري بهينه از نرم افزار و سخت افزارهاي رايانه اي بمنظور تأمين ،‌تنظيم ، طبقه بندي و تحليل نيازهاي اطلاعاتي / آماري مديريت برنامه ريزي تلفيقي به نحويكه نتايج حاصله بر كيفيت تصميمات در سطح كلان بيفزايد.

- تدارك،‌ هدايت،‌ نظارت و كنترل كليه عمليات مربوط به طراحي و تهيه سيستمهاي كاربردي و مدلهاي رياضي با استفاده از تكنولوژي پيشرفته كامپيوتري در زمينه هاي برنامه ريزي انرژي و آمار و اطلاعات مورد نياز مديريت برنامه ريزي تلفيقي

-مساعدت و همكاري با واحدهاي اطلاعات و كامپيوتر واحدهاي تابعه وزارت نفت و ساير سازمانهاي دولتي بمنظور انتقال و دريافت اطلاعات و هماهنگي در نحوه كار خدماتي و اطلاعتي با صلاحديد مدير محترم برنامه ريزي تلفيقي

- نظارت بر ورود اطلاعات به مركز اطلاعات مديريت با توجه به نياز شركت و سياست كلي صنعت نفت و يافتن بهترين روشها جهت دسترسي به حداكثر اطلاعات با حداقل زمان و هزينه

- نظارت بر تهيه و ارائه گزارشهاي آماري مرتبط با فعاليت حوزه اعم از داخلي و خارجي بمنظور حفظ انسجام و هماهنگي طرحهاي تلفيقي

- تسهيل و تسريع در ارائه آمار و گزارشهاي تفصيلي ،‌تصحيح و تطبيق داده ها و ترميم و تراز جداول و نمودارهاي مورد نياز و بكارگيري نرم افزارهاي مرتبط.پياده سازي و توسعه سيستم جامع اطلاعات مديريت شركت ملي پالايش و پخش


ب)  وظايفي كه با همكاري ساير امور انجام مي پذيرد :

- تهيه و تنظيم گزارشات دوره‌اي از چگونگي روند فعاليت‌هاي شركت براي مديرعامل ، هيأت مديره و معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت و ايجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با ارگانهاي تابعه وزارت نفت


ارتباط با ما:

تلفن: 61639253

نمابر: 88906718

آدرس: خيابان استاد نجات الهي - خيابان ورشو - پلاك4 - صندوق پستي 3499 – كد پستي 1598666611 – طبقه 4