معرفی و شرح فعالیت های مدیریت امور مالی

 

مقدمه:

شرح فعالیت های مدیریت امور مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شامل نظارت و اجرای صحیح تصویب نامه ها، مقررات و روشهای مالی در صنایع پالایش و پخش و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های مالی و حسابداری شرکت با توجه به مقررات جاری و تصویب نامه های فوق، همچنین انجام کلیه های فعالیت های برنامه ریزی بودجه شرکت شامل بررسی های وام و سرمایه گذاری و کنترل منابع و مصارف مالی، برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل های آماری، تهیه آمار و گزارش های تلفیقی مالی، بررسی قیمت ها، تنظیم بودجه، کنترل
هزینه های سرمایه ای و جاری و نظارت بر فعالیت های حسابداری شرکت و ارائه روشها و خط مشی ها و برنامه های مربوط به حسابداری مالی، حسابداری اعتبارات اسنادی و تخصیص ارز می باشد که این مدیریت جهت انجام امور فوق از نظر سازمانی دارای ساختار سلسله مراتبی ذیل می باشد.

در ادامه شرح مختصری از فعالیت های عمده هر یک از اداره های مدیریت امور مالی و واحدهای زیرمجموعه آنها که در چارت فوق نیز آمده است ارائه می گردد.

- حسابداری مرکزی

 • واحد حسابداری مالی:

1.    تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
2.    ارائه پاسخ به مراجع ذیصلاح اعم از سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور،سازمان بازرسی کل کشور و... درخصوص کلیه موارد مربوطه
3.    تهیه و تنظیم لوایح دفاعی مالیاتی و شرکت در هیئت های مالیاتی مذکور
4.    نگهداری حسابهای فیمابین با شرکتها
5.    تهیه و تنظیم گزارشهای مالی خاص
6.    صدور اسناد پرداخت و روزنامه
7.    تنظیم دفاتر قانونی شرکت

 • واحد حسابداری کارکنان:

1.    تغذیه و کنترل اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارمندان و کارگران در سیستم HS

2.    صدور اسناد پرداخت ریالی و ارزی

3.    تطبیق حسابهای دفتر معین

4.    تهیه نامه مأموریت های ارزی

5.    صدور اعلامیه های فی مابین

 • واحد خزانه داری:

1. صدور سند رسید وجه و سند برداشت بانکی

2. نگهداری و ثبت ضمانتنامه های بانکی و سفته ها و چکهای تضمینی و چکهای وام اتومبیل

3. تهیه صورت تطبیق بانکی حسابهای ریالی و ارزی و دفترکل

4. صدور اعلامیه های صادره حسابهای جاری فیمابین

5. نگهداری و ثبت قراردادهای منعقده

6. بایگانی و اسکن اسناد

7.  انجام امور مربوطه به پرداخت اسناد نقدی و تحویل چک

8. دریافت وجوه ارزی از سایر شرکتها و صدور اسناد رسید وجه

9. تهیه نامه های برداشت از حسابهای ارزی جهت خریدهای خارجی و صدور سندپرداخت

 • واحد حسابداری نفت:

1.  تهیه گزارش یارانه و تسویه نفت خام

2.  تهیه گزارش واردات و صادرات

3. تطبیق مقادیر موجودی، تولید و تحویل فرآورده

4. گزارش فروش شرکت ملی پخش

5. گزارش عملکرد مقداری شرکت ملی پخش

6. گزارش نقل و انتقال فرآورده و نفت خام توسط شرکت خطوط لوله و مخابرات

7. تهیه گزارش های  مالیات بر ارزش افزوده فروش های پخش، MTBE و گاز مایع

8. تهیه گزارش وکیوم باتوم یا قیر تهاتری با وزارت راه

 • واحد سندرسی:

1.  بررسی کلیه اسناد هزینه های جاری و پیمانی شرکت ملی پالایش و پخش

2.  رسیدگی و تأیید نهایی اسناد واصله از حیث کفایت اسناد مثبته منجمله صورتحساب معتبر، مجوزها و رعایت قوانین داخل شرکت و نیز مقررات موضوعه اعم از مالیاتی،مناقصات، تکمیل امضاهای مجاز و ...

3.  اظهارنظر مالی پیرامون مفاد پیش نویس قراردادهای منعقده از سوی سایر واحدها و مدیریت های شرکت

4.  بررسی نامه های مأموریت های داخلی و خارجی و اسناد هزینه درمان، پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان، حق سرپرستی ورزشی کارکنان

5.  تغذیه اطلاعات سامانه های مالیاتی و مودیان مالیاتی

 

بودجه و کنترل هزینه ها

 • واحد بودجه و هزینه تلفیقی:

1. تهیه بودجه پیشنهادی شرکت ملی پالایش و پخش جهت ارائه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

2.  تهیه بودجه پیشنهادی تلفیق با شرکت های تابعه

3. برقراری ارتباط با شرکت های تابعه و واگذار شده به منظور اخذ آمار و ارقام بودجه پیشنهادی

4. برقراری ارتباط با کارشناس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص پاسخگویی به بودجه پیشنهادی شرکت و بودجه تلفیقی

5. تهیه بودجه اصلاحی شرکت

6. ارائه پیش نویس احکام پیشنهادی جهت درج در روابط مالی تسویه نفت خام و میعانات گازی وزارت نفت با دولت

7. اعلام بودجه مصوب ابلاغی به شرکتها

 • واحد تأمین و تخصیص منابع مالی:

1.  تأمین وجه ریالی و ارزی شرکتهای تابعه شرکت ملی پالایش و پخش (جاری و سرمایه ای)

2. کنترل و تطبیق ریالی و ارزی منابع و مصارف طرح های سرمایه ای

3. کنترل و تطبیق حسابهای صندوق ها، بهداری و بهداشت، مالیات و غیره

 • واحد کنترل اموال:

1. بررسی و سازماندهی کلیه اموال شرکت برحسب واحد

2. چاپ برچسب شماره اموال جهت اموال خریداری شده شرکت

3. از رده خارج نمودن تجهیزات مستهلک اعلام شده به این واحد

 •  واحد کنترل هزینه و بودجه جاری:

1. بودجه بندی واحدهای ستادی

2. پیش بینی بودجه

3. تطبیق حسابها

4. تهیه صورت سود و زیان

5. تأمین اعتبار کلیه پرداختهابه کارکنان و تخصیص بودجه

6. مکاتبات با واحدها

7. بررسی و تأمین اعتبار تقاضای خرید

8. تأمین اعتبار علی الحسابها و تخصیص بودجه

9. بررسی و تأمین اعتبار اسناد پرداختی

10. بررسی و تأمین اعتبار تسویه علی الحسابها

11.تهیه صورتحسابهای کارمزد شرکتهای پالایشی

12.تأمین اعتبار مأموریتهای داخل و خارج از کشور

 

- تدوین روشها و هماهنگی مقررات مالی

 • واحد روشهای مالی:

1.تهیه و تدوین روشهای مالی مناسب با توجه به اصول واستانداردهای مالی

2. ارائه پیشنهاد در مورد دستورالعمل ها، آئین نامه ها و مقررات مالی جدیدبه منظور حصول اطمینان از کارآیی و کفایت کنترل های داخلی آنها و بروز نگهداشتن دستورالعمل های مالی مورد اجرا

3. بروز نگهداشتن مجموعه روشهای مالی با توجه به مصوبات و تغییراتی که در مقررات پرسنلی و سایر موارد، ایجاد و توسط هیأت مدیره شرکت ابلاغ می گردد.

 •  واحد هماهنگی مقررات مالی:

1.    بررسی دستورالعمل ها، آئین نامه ها و مقررات مالی در رابطه با سیستم های یکنواخت حقوق و دستمزد، دفاتر مالی کالا، ترابری، اموال، بودجه و هزینه

2. نظارت و جمع آوری کلیه مقررات و روشهای تنظیم شده و مصوبات هیأت مدیره و تهیه مجموعه مقررات مالی

3.تنظیم برنامه های کوتاه و بلند مدت بهینه سازی روشها وسیستم های موجود با استفاده از نظرات، پیشنهادات و مصوبات مناسب با نیازهای صنعت نفت.

 

- واحد فاینانس:

1.اخذ تسهیلات از منابع داخلی و خارجی

2. محاسبه و کنترل هزینه های تأمین مالی

3. ثبت موارد بند 2 و اعلام آن به شرکتهای ذینفع جهت درج در حسابها

4. انتشار اوراق مشارکت و کنترل های مربوطه

5. بررسی عملکرد شرکتهای پالایشی جدید

6. بررسی عملیات ارزی مرتبط با اخذ تسهیلات و بازپرداختهای مربوطه

 

- واحد خدمات کامپیوتر و اطلاعات مدیریت امور مالی:

1. نگهداری، پشتیبانی، ایجاد و تغییر برنامه های سیستم جامع مالی

2. طراحی، پیاده سازی و آموزش سیستم های نرم افزاری مورد نیاز مدیریت امور مالی

3. هماهنگی و همگام سازی سیستم جامع مالی جهت تسهیل ارتباط با واحدها و ادارات خارج از امور مالی نظیر مرکزی نفت و امور مالیاتی

4. راهبری و مدیریت بر شبکه داخلی مدیریت امور مالی

5. آموزش نرم افزارهای کاربردی و رفع اشکال حسابداران واحدهای مدیریت امور مالی

6. نصب تمامی نرم افزارهای مورد نیاز واحدها و رفع اشکال سیستم های کامپیوتری

7. ارسال و دریافت اطلاعات مالی و دریافت و تبدیل فایل گزارشات مالی از ساختمان مرکزی نفت

8. پشتیبان گیری منظم از تمامی اطلاعات موجود در سرورهای مدیریت امور مالی

 

ارتباط با ما:

تلفن: 61639073

نمابر: 61638636

آدرس: خيابان استاد نجات الهي - خيابان ورشو - پلاك4 - صندوق پستي 3499 – كد پستي 1598666611 – طبقه 4