نفت كوره 180 و 230

 

·    ساختار

 این فرآورده ها برش های سنگین تر از نفتگاز می باشند. ترکیبات تشکیل دهنده آنها عمدتاً هیدروکربورهای سنگین موجود در باقی مانده تقطیر نفت خام هستند که بر حسب مورد مصرف، با استفاده از برش های سبک نفتی تنظیم گرانروی شده و بعنوان سوخت سنگین مورد مصرف قرار می گیرند.

 

·    مشخصات

230

180

 

230

180

Viscosity kinematic @ 50 ° C (max)

15.0

5.0

Pour point (max) ° C

63

63

Flash point (min) ° C

3.0

3.0

SulphurTotal  (max)%mass

13

13

Carbon Residue Conradson (max)%mass

0.05

0.05

Ash (max) %mass

0.5

0.5

Water & sediment (max) % vol

42.2

42.2

Colorific value higher (min) MJ/kg

 

·     كاربرد

به عنوان سوخت در ديزل هاي ثابت و متحرك و صنايعي كه مشعل طراحي شده جهت سيستم احتراق آنان قابليت مصرف اين فرآورده را داشته باشد.

 

نفت كوره 280 و 380

  

·    ساختار

 این فرآورده هاي برش های سنگین نفتی حاصل از باقیمانده برجهای تقطیر هستند که با استفاده از برش های سبکتر تنظیم گرانروی شده  و بعنوان سوخت عرضه می شوند. ترکیب درصد هیدروکربن های متشکله، ارزش حرارتی مناسبی را به سوخت بخشیده و مقدار فلزات موجود، در سیستم های مصرف کننده ایجاد اشکال نمی کند.

·    مشخصات

380

280

 

0.99

0.97

Density @ 15 ° C (max) kg /L

380

280

Viscosity kinematic @ 50 ° C (max) mm2/s

32

24

Pour point (max)

65

65

Flash point (min) ° C

3.5

3.5

SulphurTotal  max)%mass

20

15

Carbon Residue Conradson (max)%mass

0.15

0.15

Ash (max) %mass

1.0

1.0

Water & sediment (max) % vol

41.7

41.7

Colorific value higher (min) MJ/kg

 ·     كاربرد

به عنوان سوخت در صنايع و نيروگاه هائي كه در سيستم احتراق آنان نفت كوره متوسط پيشنهاد شده است.

نفت کوره سنگین

·    ساختار

 این فرآورده هاي برش های سنگین نفتی حاصل از باقیمانده برجهای تقطیر هستند که با استفاده از برش های سبکتر تنظیم گرانروی شده  و بعنوان سوخت عرضه می شوند. ترکیب درصد هیدروکربن های متشکله، ارزش حرارتی مناسبی را به سوخت بخشیده و مقدار فلزات موجود، در سیستم های مصرف کننده ایجاد اشکال نمی کند.

·    مشخصات

380

280

 

0.99

0.97

Density @ 15 ° C (max) kg /L

380

280

Viscosity kinematic @ 50 ° C (max) mm2/s

32

24

Pour point (max)

65

65

Flash point (min) ° C

3.5

3.5

SulphurTotal  max)%mass

20

15

Carbon Residue Conradson (max)%mass

0.15

0.15

Ash (max) %mass

1.0

1.0

Water & sediment (max) % vol

41.7

41.7

Colorific value higher (min) MJ/kg

 ·     كاربرد

به عنوان سوخت در صنايع و نيروگاه هائي كه در سيستم احتراق آنان نفت كوره متوسط پيشنهاد شده است.