جزوات دوره های آموزشی تخصصی 

 

ردیف

عنوان دوره های آموزشی

تاریخ برگزاری

مدرس دوره آموزشی

1 روشهای ارزیابی آسیب پذیری 96/5/23 آقای دکتر صفی یاری

 

 

 

   
 

جزوات دوره های آموزشی ستاد و شرکتهای تابعه

 

ردیف

عنوان دوره های آموزشی

تاریخ برگزاری

مدرس دوره آموزشی