طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد

اداره پژوهش و توسعه منابع انساني شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ايران در جهت دستيابي به اهداف خود در نظر دارد از توان علمي دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در زمينه هاي مختلف حيطه منابع انساني (تجزيه و تحليل و طراحي شغل، انتخاب و استخدام، آموزش، رشد و ارتقاء ، ارزيابي عملكرد، نگهداري، جبران خدمات و خاتمه خدمت)، سازمان و مديريت استفاده نمايد. از اينرو طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد را به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار خود قرار داده است. اهداف شركت در اين زمينه توسعه همكاريهاي علمي و پژوهشي بين دانشگاهها و صنعت، شناسايي و معرفي استادان و دانشجويان مستعد و علاقه مند در زمينة هاي منابع انساني و استفاده از نظرات و تخصص آنها، هدايت و بهره برداري از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در راستاي حل مشكلات منابع انساني و استفاده از پتانسل هاي قابل توجه دانشگاهها  مي باشد .

شرايط پيشنهاد دهنده پايان نامه:

-دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري و فوق دكتري دانشگاههاي داخل و خارج از كشور

- انتخاب و گزينش موضوع قبل از ارائه و تصويب پروپوزال در دانشگاه

رشته هاي مرتبط:

مديريت (منابع انساني، دولتي، صنعتي، آموزشي ،IT،اجرايي و MBA) مهندسي صنايع، مهندسي كامپيوتر(براي انجام پروژه هاي مدلسازي و برنامه نويسي در حيطه منابع انساني)، روانشناسي صنعتي، روانسنجي ( طراحي، اعتباريابي و نرم سازي آزمونهاي حسي، حركتي، هوش، استعداد، شخصيت و ... )و ساير رشته هاي علوم انساني كه موضوعات مرتبط با مديريت منابع انساني را بعنوان پايان نامه تحصيلي انتخاب مي نمايند.

چگونگي انتخاب موضوع تحقيق:

1- پيشنهاد عناوين تحقيقاتي و مطالعاتي مرتبط با فعاليت شركت در كليه زمينه هاي مرتبط با منابع انساني، سازمان و مديريت توسط دانشجو به شركت با مد نظر قرار دادن ويژگيهاي موضوعات اولويت دار يا پيشنهاد موضوع از كارشناسان پژوهش و توسعه منابع انساني اين شركت 2- مشاوره حضوري با كارشناسان پژوهش و توسعه منابع انساني شركت و تاييد موضوع

ويژگيهاي موضوعات اولويت دار:

- در راستاي اهداف، ماموريتها و سياستهاي سازمان و در جهت رفع مسائل و مشكلات شركت يا شركتهاي تابعه در سراسر كشور باشد.

- کاربردي و قابل استفاده بوده و بتوان آنرا اجرايي نمود.

- مطالعات تطبيقي در زمينه ويژگيها، الگوها و عملكردهاي برتر در سازمانهاي داخلي يا خارجي.

- مطالعات موردي برگزيده يا مقايسه اي

- مطالعات و تحقيقات منتج به استخراج الگوهاي مناسب و كاربردي

مراحل انجام طرح:

1-تكميل فرم مشخصات توسط دانشجو و ارائه پيشنهاد موضوعات تحقيق پيشنهاد با مد نظر قرار دادن موضوعات اولويت دار (مندرج در وب سايت)يا پيشنهاد موضوع توسط كارشناس پژوهش و توسعه منابع انساني اين شركت

2- تهيه پروپوزال دانشگاهي

3-تصويب پروپوزال در دانشگاه مربوطه

4- تكميل فرم شماره 1 توسط دانشجو با هماهنگي استاد راهنما و ارسال آن به اداره پژوهش و توسعه منابع انساني شرکت ملی پالایش و پخش

5- تصويب پروپوزال در كميته حمايت از پايان نامه هاي مديريت توسعه منابع انساني

6-معرفي دانشجو به مديريت پژوهش و فناوري جهت عقد قرارداد