تعيين خط مشي‌ها و استراتژي‌هاي كلي منابع انساني و تبديل آن به برنامه‌هاي جامع و عملياتي در حوزه‌هاي جذب، استخدام، آموزش و توسعه، نظام جبران خدمات، خدمات رفاهي، نگهداشت نيروي انساني و سيستم اطلاعات نيروي انساني.
طرح ريزي برنامه‌هاي مهم و استراتژيك در جهت برانگيختن تعهد كاري، انگيزش، رشد و ارتقاء كاركنان
طراحي برنامه‌ها و سيستم براي بكارگيري نيروهاي شايسته سازمان
مطالعه و شناسايي فرصت‌ها و تهديدهاي خارجي و همچنين توجه به نقاط قوت و ضعف حوزه منابع انساني
نظارت بر نظام طرح ريزي نيروي انساني با تبيين مراحل، معيارها و موازين آن
طراحي و نظارت بر اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي نيروي انساني
تدوين و تبيين استراتژي‌ها، خط مشي مشخص جهت پژوهش و توسعه منابع انساني
هدايت و راهبري فعاليت‌هاي مرتبط به امورپرسنلي و اداري كاركنان
راهبري و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، رفاهي، ورزشي و تفريحي به منظور پرورش و تقويت روحيه سالم و با نشاط ميان كاركنان و خانواده آنان
نظارت بر پيگيري اقدامات مرتبط با تحول اداري، بهبود بهره‌وري اجراي نظام مشاركت و استقرار سيستم‌هاي مديريت كيفيت در راستاي بهبود مستمر عملكرد و ارتقاء سطح بهره‌وري نيروي انساني

 

آدرس: خیابان طالقانی، بين وليعصر و حافظ، روبروی بنیاد شهید، ساختمان شهدای پالایش و پخش(مرکزی سوم)
تلفن: 2-61627001    نمابر:66974213